Polityka prywatności

Właścicielem strony i  jednocześnie administratorem danych jest BIO-KOSMETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu (50-138), ul. Kuźnicza 57/58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777613, NIP: 8970017198, REGON: 005956105, zwana dalej BIO-KOSMETYKA.

Dane osobowe zbierane przez BIO-KOSMETYKA są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

BIO-KOSMETYKA dokłada szczególnej staranności w poszanowaniu prywatności klientów odwiedzających stronę.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna.

Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej, klient podaje:

a) adres e-mail;

b)  imię.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Przekazanie danych osobowych do BIO-KOSMETYKA jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia realizację usługi.

Udostępnianie lub powierzanie danych oraz okres ich przechowywania.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. BIO-KOSMETYKA powierza dane w drodze umowy dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu strony internetowej. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe klienta przetwarzane są przez BIO-KOSMETYKA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.

W przypadku skierowania żądania BIO-KOSMETYKA udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Mechanizm cookies, adres IP

Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Dają ponadto możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin na stronie internetowej.

BIO-KOSMETYKA wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

BIO-KOSMETYKA wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

BIO-KOSMETYKA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów strony internetowej. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

BIO-KOSMETYKA może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP jest wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Klientom przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@bio-kosmetyka.pl.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, BIO-KOSMETYKA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – BIO-KOSMETYKA nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.